Leitseite > Dürener Platt > Jeschichte > Jeschichte van de Annakermes

Jeschichte van de Annakermes

1501

Steenmetz Leonhard us Kornellijemönste hätt dat Annahaup van Mainz noh Düere braaht. Noh joêhrelange Zänkerej hätt Paps Julian II. am 18. März 1506 jesaaht, die Reliquie bliev en Düere.

1600 - 1800

Ieschte urkondliche  Äwähnong van dem Maaht am 15. Septembe 1638 en enem Protokoll en enem Roohtsbeschloss. En dem Protokoll kann me läse dat die Elbefelde on Langeberje Dochkräme de ieschte Platzbeschecke woere.
Am Äng vam 17. Joêhhondet woere Kermese wäje dem Krech enjejange.
1715 det dä Dürene Rooht beschleße, de Kermese wedde enzefüere. Die Kernese wuete met de Schell bekannt jemaaht on eröffnet.

1818

Dä Landrooht hätt am 22. Juni 1818 bestemp, dat dä Maaht ach Dach duere dasch.

1892 - 1897

Annakermesplatz witt Maahtstandort. Dä Kermesdeel, dä met seng Karusells on Bude vell Specktakel maaht, trock nohm Annakermesplatz am aahle Wawsetuer öm. Bes 1897 folchdene och die Händle dä Schaustellere noh. Bes dohenn woer dä Maaht ahn veschiedene Platze medde en de Stadt.

1940 - 1945

Wäje dem zweide Weltkrech woer en dä Zeck keen Annakermes. Van 1946 ahn woer wedde Annakermes am ahle Wawsetuer.

1965

Ieschde Famellijedach op de Annakermes. Kermesdengsdach es der tradizionelle Dach, an dem die Kermeslöck op de Karusells iêh Priese öm de Hälfde erafsetze.En dä ieschde Joêhre woer die Hüschde dä Reduzierong dä Kermeslöck nauch övelosse. Am Famelijedach kohme emme mieh Löck, dat zeech dat die Entscheidong richtich woer.
Nach oben

1966 - 1967

Dä Annakermesplatz wued jröße jemaaht: Dä jrueße Ömbauw on die Kanalisierong van dem 50. 000 m² jrueße Platz wued wäje dä technische Entwickelong dä Kermesjeschäfte die jetz mieh Plaaz brohte, jemaaht wedde. Möschlich wudd die Vejrößerong durch de Stadt Düere, die dä jrößte Deel van iêhre Drenkwassebronne am Annakermesplatz opjejove hätt on su zosätzlich Plaaz jemaaht hätt.

Nach oben

1968

Ieschde Jästedaach van dä Stadt Düere. Em Novembe 1967 wuet die Idee van enem "Prominentebummel" jeboêre. Seit 1968 kohme op Ennladong vam Dürene Bürjemeeste ca. 120 bes 150 Löck. Et woere Löck us de Vewaltung, Politik, Kerche on Jeschäffslöck on dere Verbände.

Nach oben

1973

Et wued et ieschde Mohl e Faws Bier ahnjeschlare dorch de Börjemeeste em Bayernzelt (höck: Annazelt). Em Joêh 1973 wuet et ieschtemohl e jrueß Fewszelt van 25 x 52 Mete opjestaahlt. Seitdämm es et Tradizion, dat der amtierende Börjemeeste et Samsdachsovends dorch Fawsansteche de Annakermes offiziell eröffne deht.Nach oben

1974

Ieschde Weltmeesteschaff em Kiêchekäêweckspeje op em Polizejhonksportplatz. Die Weltmeesteschaff es en Schnapsidee, se wuet am Enk van de Fußballweltmeesteschaff en Deutschland 1974 en enem Jespräch zwesche dem vestorbene Hörfunkmoderator K. G. Breuer on dem och vestorvene Kermesdirektor Hans Zens jeboere. Bes zo 2500 Zuschauere komme zo der Veanstaltong am ieschde Kermessamsdach.

Nach oben

1977

Ieschde Wahl van dä Miss Annakirmes. Die Idee zo dä Miss Wahl wued em Joeh 1977 jeboere, van dämm damalije Zeltwiêtetrio Faßbender, Keller on Kämper, och bekannt onge däm Name "FKK-Wiête". Bes en et Joeh 2011 dedde sich jedes Joeh sechs bes ach Mädchere öve 18 Joêh bej dä Dürene Kermesvewaltong melde, öm mondachs em Festzelt bej dem Wettbewerb metzemache.
Dat Interesse ahn dä Wahl van dä Miss Annakermes leht allerdings mieh on mieh noh. Doher woere sich de Festwiête on de Stadt Düere eenich ahn dä tradizionelle Veanstaltong net mieh krampfhaff vawszehaahle. Die Wahl wued net mieh dorchjefuet.

Nach oben

1982

Dat Beld zeech die zwei Annakermes–Kröch us dä Joêhre 1996 on 2000.

Annakermes-Kröch

Ieschde Ästellong van enem "Annakermes-Kroch". Die Idee stammdene van Berthold Schönen, ene Keramikhändele us Kleenhau. Op dä Kröch sen mieschtens ahl Karusells van dä Dürene Annakermes drop, die su füer emme veevicht wuete. Dä letzte Kroch wuet em Joêhr 2002 jemaaht.

Nach oben

1988

De Annakermes em Zeeche des Jubiläums: 350-Joêh-Feier! Us dem Jronk maaht de Stadt Düere e jruêß Sondeprojramm. Ne meddelalterliche Zoch dorch de Stadt, ene Fotowetbewerb, Usstellonge on angere schön Sache hott dat Jubiläomsjoêh ze beede!

Nach oben

1989

De Annakermes kritt vam Rejierongspräsident nöj Sperrzegge veordenet. En dä 70 on 80 Joêhre veändete sich dat Besucherverhalten. De Löck bleffe länge op de Kermes wie jewännt. De Wiête us de Ennestadt woere am knatsche weil se dodorch wennijere Jäste hodde. Drömm det de Stadt Düere de Sperrzeck ophäve. Jetz dedde sich die Löck die dereck am Kermesplatz wonndene öve dat Spektakel en de Naaht ärjere on beschwerdene sich bejm Rejierongs präsident. Noh zieh Vehandlonge konnte die jetzije Öffnongszegge usjehandelt wädde. Met Röcksich op de Tradizion wudd emmehenn erreich, dat die Kermeslöck ahn vier Dach en de Kermes de Buude on Karusells bes 2:00 Uêh op hahle konnte.

Nach oben

1990

"Elefante Plakate" beede Kengejedränks zo jönstije Priese ahn. Die Jedränksbuude dedde sich veflichte seit 1990, e alkoholfrej Jedränk ahnzebeede dat em Prieß bej jlicher Mänge bellijere es wie e alkoholhaltich Jedränk.

Nach oben

1997

Düere fiêrt 100 Joêh Annakermes op dem Jelände "Am ahle Wawsetuêr". Zom Jubiläom vam Annakermesplatz orjanisiêdene de Kermesvewaltong en Nostaljie-Kermes, en historiche Usstellong met Fotos on Modelle on ene Fewszoch.

Nach oben

1998

Historischer Fewsömzoch wäje dä 1250-Joêh-Feier van dä Stadt Düere.
Et ieschtemool 747/748 wued Düere als "in villa, quae dicitur Duria" äwähnt.

1999

25 Joêh Weltmeesteschaff em Kieschekäêweckspêje.

Nach oben

2001

Jubiläomsjoêh: 500 Joêh es dat Annahaup en Düere. Et witt jefiêrt met Annamaaht en Fewsömzoch. "Kaiser Karl V." besöck weje dä Veiêhrong vam Annahaup Düere.

Nach oben

2003

Zwei Weltrekorde en eenem Joêh: Oliver Kuck det senge aahle Weltrekord em Kieschekäêweckspeje us dem Joêh 1996 bej de 29. Weltmeesteschaff op nu 21,71 Mete vebessere. Die Schweizerin Conchita Kohler det sich vebessere op 15,24 Mete.  


Nach oben

2004

2. Annamaaht en Düere met jrueßem Spektakel on Fewsömzoch.

Nach oben

2007

Annamarkt es en Düere sesshaff wuerde on witt nu zom drejde Mool met enem jrueße meddelalteliche Maaht on enem Fewsömzoch en de Ennestadt jeviêt.

Nach oben

2010

De Dürene Annakermes maht et ieschtemool am Eöffnongsdach at om 11:00 Uer op (statt fröje om 15:00 Uer). Füer de Kermeslöck steht jetz och dä ieschde Samsdach als janze Veanstaltongsdach zo Vefüjong.

Nach oben

 Drucken © Stadt Düren
Impressum • Kontakt
deutsch
english
français
nederlands
Dürener Platt

Wettervorhersage

Drei-Tage-Wettervorhersage für Düren. Durch Klick auf das Bild wird die Internetseite www.wetter.com geöffnet mit weiteren Wetterdaten zur Stadt Düren.